Wat maakt ons 'De Triangel'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Triangel willen we hier graag benoemen: 
  • Cultuurschool: Wij bieden een uniek aanbod van cultuur en expressievakken door te werken in thema's. Kennis opdoen van kunst, cultuur en erfgoed leert kinderen kritisch denken en een eigen mening te vormen. Alle leerlingen krijgen les van vakdocenten dans, beeldende vorming, muziek en drama.
  • ICT als didactisch leermiddel: Wij innoveren ons onderwijs door niet alleen ict-middelen te gebruiken, maar door deze specifiek in te zetten wanneer ze de leerprestaties van onze kinderen verhogen.
  • Passend onderwijs: De Triangel probeert voor elke leerling een passend aanbod te organiseren in de eigen klas, in onze Vleugel-klas, of in samenwerking met andere scholen.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Triangel werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Medezeggenschapsraad en Leerlingenraad

Bij de Triangel hebben ook ouders en leerlingen invloed op de school. Ouders zijn samen met schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad en leerlingen uit alle groepen komen samen in de leerlingenraad.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Samen bereiken we meer